Shri Ram Naik, former Petroleum Minister welcoming Shri Prakash Javadekar, MP & BJP spokesperson during Pt. Deendayal Upadhyay Birth Anniversary programme. Also seen from right are Shri Gopal Shetty, MLA, Shri Prabhakar Modak, Smt. Shailaja Girkar, Dy Mayor & Shri Jaiprakash Thakur.