Shri Dada Idate, Convener of Akhil Bharatiya Samarasata March inaugurating Gym developed out of MP Fund of Shri Prakash Javadekar. Also seen are Shri Ram Naik, former Petroleum Minister & S/Shri Uttam Agrawal, Sahadev Rasal, Smt. Shailaja Girkar, Dy. Mayor & Ramesh Medhekar,etc. .: 23th Dec 2011